REGULAMIN CZ/PŘEDPISY

PŘEDPISY
KAPITOLA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A DEFINICE

Předpisy definují podmínky pro poskytování elektronických služeb, včetně používání obchodu, jakož i práva, povinnosti a podmínky odpovědnosti prodávajícího a zákazníka. Nařízení se nevztahují na vztahy se spotřebiteli.
Každý zákazník by si měl přečíst Pravidla. Zahájením používání obchodu přijímáte předpisy.
Předpisy jsou k dispozici na webových stránkách obchodu.
Platí pouze předpisy. Na právní vztahy s prodávajícím se nevztahují všeobecné obchodní podmínky smluv (prodej, dodávky apod.) Ani předpisy, které platí zákazníci.
Základní definice:
Předpisy: Předpisy internetového obchodu;
Obchod nebo internetový obchod: Internetový obchod provozovaný prodejcem na internetové adrese apartamentytotu.pl
Prodejce: GRZEGORZ LESZCZYŃSKI F.P.H.U. TOTO JE ZDE UL. PLOCKA 53/39 01-160 Varšava, která provozuje obchodní činnost, byla zapsána do Centrálního registru informací o hospodářské činnosti pod číslem NIP 5272586620.
Klient: fyzická osoba, která má 18 let a je plně způsobilá k právním jednáním, právnická osoba a organizační jednotka bez právní subjektivity, ale schopná nabývat práva a převzít odpovědnost vlastním jménem, ​​která naváže právní vztah s prodávajícím v oblasti provozu obchodu.
Zboží nebo Produkt - zboží prodávané v Obchodě, zahrnuté v nabídce Prodávajícího;
Smlouva - smlouva uzavřená na dálku týkající se nákupu Zboží, uzavřená na základě objednávky Zákazníka v Obchodě a jejího přijetí Prodávajícím;
Objednávka - pokyn k nákupu Zboží předložený Zákazníkem pomocí prostředků technické komunikace;
Formulář - skript, který je prostředkem elektronické komunikace a umožňuje zadání Objednávky.


KAPITOLA 2. ZÁKLADNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE

 

Prodávající nabízí následující typy služeb poskytovaných elektronicky - internetový obchod.
Prodávající poskytuje služby elektronicky v souladu s předpisy.
Technickou podmínkou používání obchodu je, že zákazník má počítač nebo jiná zařízení, která umožňují procházení Internetu, přístup k internetu a aktuální a aktivní e-mailový účet.
Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nelegální obsah.
Používání obchodu může být spojeno s hrozbami typickými pro používání internetu, jako jsou spam, viry, útoky hackerů.


KAPITOLA 3. OSOBNÍ ÚDAJE

 

Osobní údaje poskytnuté zákazníky shromažďuje a zpracovává prodejce v souladu s platnými zákony.
Základem pro zpracování osobních údajů je souhlas samotných zákazníků, jakož i zákonné oprávnění ke zpracování osobních údajů vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (Journal of Laws of 2014.1182 v platném znění) a zákona ze dne 18. července 2002. o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů 2013.1422 ve znění pozdějších předpisů).
Prodejce zajišťuje, že osobní údaje zákazníků nebudou zpřístupněny žádným neoprávněným subjektům. Osobní údaje zákazníků mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným je podle příslušných zákonů přijímat, včetně příslušných orgánů.

 

 

 


KAPITOLA 4. PRODEJ

 

§ 1. Zboží

 

Všechny produkty nabízené v obchodě jsou nové a nemají žádné vady.
Podrobný popis zboží naleznete na webových stránkách obchodu.
Na Zboží může být poskytnuta záruka nebo poprodejní servis. Podrobné informace v tomto ohledu naleznete v popisu zboží.
Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny ve formě, barvě a / nebo jiných vlastnostech zboží.
Zboží není odolné vůči vnějším povětrnostním podmínkám.

 

§ 2. Objednávky a jejich realizace

 

Objednávku lze provést vyplněním formuláře dostupného v obchodě.
Zákazník je povinen pečlivě vyplnit formulář, poskytnout všechny údaje v souladu se skutečností a specifikovat zvolený způsob platby a doručení.
Zákazník poskytuje údaje ve formuláři a předkládá prohlášení o přijetí nařízení, zpracování osobních údajů, poskytnutí obchodních informací a zásad ochrany osobních údajů a cookies.
Objednávky lze do obchodu zadávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky zadány
v sobotu, neděli a svátky se zpracovávají následující pracovní den.
Zákazník podáním objednávky prohlašuje svou vůli závazně zakoupit zboží. Jakékoli další dohody by měly být uzavřeny písemně pod nulovou neplatností.
Prodávající zašle zákazníkovi potvrzení objednávky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Objednávka je považována za přijatou k provedení po obdržení potvrzení objednávky.
Doba vyřízení objednávky (tj. Do data odeslání zboží) je až [7] pracovních dnů.

Prodávající má právo odmítnout uzavřít smlouvu nebo provést Objednávku bez udání důvodu.

§ 3. Platby

 

Všechny ceny Zboží v Obchodě jsou ceny brutto v polských zlotých (ceny jsou včetně DPH). Cena Zboží nezahrnuje náklady uvedené v bodě 2 níže. Cena Zboží uvedená v okamžiku zadání Objednávky Zákazníkem je pro obě strany závazná.
Náklady spojené s dodáním zboží (např. Doprava, dodání, poštovní služby) a jakékoli další náklady nese zákazník. Výše těchto nákladů může záviset na volbě zákazníka, pokud jde o způsob dodání zboží. Informace o výši těchto nákladů jsou poskytovány ve fázi zadávání objednávky.
Zákazník si může vybrat způsob platby:

platba před odesláním Zboží (platba předem). Po zadání objednávky by zákazník měl zaplatit / převést částku splatnou na bankovní účet obchodu. Objednávka je zpracována po připsání platby Zákazníka na bankovní účet Obchodu;
platba na dobírku zboží (na dobírku) - zákazník platí platbu přímo při převzetí zboží. Objednávka je zpracována po přijetí Objednávky.

Pro každý prodaný Produkt vydá Obchod doklad o nákupu a předá jej Zákazníkovi spolu se Zboží.

 

§ 4. Dodání

Produkt se zasílá na adresu uvedenou zákazníkem ve formuláři, pokud se strany nedohodnou jinak.
Produkt je dodáván kurýrní společností podle výběru zákazníka. Zásilka realizovaná prostřednictvím kurýrní společnosti - do 1 pracovního dne od data odeslání zboží.
Spolu se zbožím vydává prodávající zákazníkovi všechny prvky jeho zařízení, příručky pro provoz a údržbu a další dokumenty vyžadované ustanoveními obecně platných zákonů.

 

 


KAPITOLA 5. ODPOVĚDNOST

 

 

Po uvolnění zboží zákazníkovi nebo přepravci přecházejí na zákazníka výhody a břemena související se zbožím a riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží.
Záruka za fyzické a právní vady Zboží je vyloučena.
Zboží není odolné vůči vnějším povětrnostním podmínkám.


KAPITOLA 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

K odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího nebo zákazníka může dojít za podmínek stanovených v ustanoveních občanského zákoníku (Journal of Laws 2014.121, ve znění pozdějších předpisů).


KAPITOLA 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Ve věcech, na které se nařízení nevztahuje, se na právní vztahy s klienty vztahují příslušná ustanovení obecně platných právních předpisů.
Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Pravidel, s výhradou, že smlouvy uzavřené před změnou Pravidel se budou řídit platnou verzí Pravidel.
v okamžiku zadání Objednávky.
Jakékoli odchylky od předpisů musí být učiněny písemně, s nulovou neplatností.
Příslušným soudem pro urovnání sporu mezi stranami bude soud s jurisdikcí podle sídla prodávajícího.