Polityka prywatności

Polityka Prywatności

I. DEFINICJE
1. Administrator Danych Osobowych – Podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych.
2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.
3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem
https://kwiatytotu.pl/
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku
usług czy funkcjonalności Serwisu.
6. Podmiot przetwarzający – podmiot dokonujący przetwarzania w imieniu administratora.
7. Odbiorca danych – osoba, której udostępnione są dane osobowe w związku z działalnością
administratora.

I. Informacje wstępne.
1. Administratorem Danych Osobowych na stronie https://kwiatytotu.pl/ jest Grzegorz Leszczyński
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Leszczyński F.P.H.U To Tu pod adresem:
ul. Płocka 53/39, 01- 160 Warszawa NIP 5272586620 REGON 147016079.
2. Administrator gromadzi dane osobowe:
a) przekazywane za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zakładce kontakt adres e-mail,
oraz ewentualnie dane, które osoba kontaktująca się wskaże dobrowolnie w treści e-maila.
b) przekazywane poprzez złożenie zamówienia imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer
telefonu, numer rachunku bankowego, NIP, REGON.
c) przekazywane w celu realizacji umowy/ usługi: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer
telefonu, numer rachunku bankowego, NIP, REGON.
d) przekazywane w ramach prowadzenia konta Użytkownika: : imię i nazwisko, adres e-mail,
adres, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP, REGON.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji usług przez administratora.
4. Administrator zapewnia należytą ochronę danych osobowych poprzez zastosowanie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w celu zapewnienia maksymalnego
poziomu bezpieczeństwa.
5. Administrator jest uprawniony do pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na
serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników odwiedzających stronę. Do
takich danych należą: adres IP , parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta osoba
odwiedzająca stronę, przeglądane podstrony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, oraz
inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Posiadane informacje, o których mowa
powyżej nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby.
6. Administrator korzysta z programów takich jak: Google Analytics w celach statystycznych
i funkcjonalnych. Wymienione programy nie stwarzają możliwości bezpośredniej identyfikacji
osoby, która odwiedzała stronę.

II. Cele przetwarzania danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) w przypadku przesłania informacji poprzez e-mail, w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość.
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO tj. w celu wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczące, przed zawarciem umowy.
b) w przypadku złożenia zamówienia – w celu realizacji zamówień, archiwizacji zamówień
Użytkownika i jego preferencji.
Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO tj. w celu wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczące, przed zawarciem umowy.
Dane, o których mowa powyżej są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu
dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, realizacji obowiązków prawnych
administratora, oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO.
c) jeśli została wyrażona zgoda, administrator będzie przetwarzał dane w celach marketingowych,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
e) Administrator przetwarza również dane dla własnych celów statystycznych, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO – w związku z realizacją uzasadnionego interesu administratora.
III. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, realizacji usługi,
a w wypadkach, kiedy mogą powstać wzajemne roszczenia, do czasu przedawnienia roszczeń
(w przypadku osoby fizycznej będącej konsumentem – 10 lat).
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
Administrator nie będzie przechowywał danych w większej ilości, niż jest to niezbędne dla realizacji
jego obowiązków przewidzianych prawem lub dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
IV. Prawa Użytkowników.
Użytkownik ma prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub
niekompletne,
3) żądania od Administratora usunięcia danych,
4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
5) do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych
osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
7) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej,właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy

osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
Na terenie RP organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9) do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do
zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
VI. Odbiorcy danych.
Odbiorcami danych mogą być osoby, które administrator upoważnił do przetwarzania danych
osobowych lub zawarł umowę przetwarzania danych osobowych, w szczególności hostingodawca,
biuro księgowe, obsługa prawna, podmiot obsługujący płatności on – line.
VII. Przekazywanie danych do państw trzecich.
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy serwer podmiotu świadczącego usługi na rzecz administratora znajduje
się poza obszarem UE.
Jeśli nastąpi przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, to tylko i wyłącznie wtedy,
gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim
poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
VIII. Profilowanie.
Administrator nie będzie profilował danych w celu podejmowania zautomatyzowanych decyzji
wobec Użytkowników. Może się jednak zdarzyć, że dane będą profilowane w celu poznania
preferencji Użytkownika i sprawniejszego świadczenia usług.
IX Polityka Cookies
Pliki cookies oraz automatyczne przetwarzanie danych.
a) Informacje ogólne.
1. Administrator może gromadzić w ramach usług serwisu dane za pośrednictwem takich
technologii jak pliki cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania
ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki
internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika .
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są

w ustawieniach przeglądarki internetowej.
5. Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej w celu wyłączenia obsługi
plików cookies, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie na urządzeniu plików cookies i dostęp
do urządzenia końcowego użytkownika.
b). Do czego służą cookies?
1. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z Serwisu. Dzięki tym plikom, mamy szansę zapamiętać dane
logowania Użytkownika, funkcjonalności Serwisu, z których korzysta (np. język Serwisu, sposób
wyszukiwania)
2. Przechowywanie plików cookies pozwala na prowadzenie statystyk i ulepszania Serwisu,
umożliwienia łatwiejszego wyszukiwania, dodania nowych funkcji.
3. W przypadku uprzedniego wyrażenia zgody, Użytkownik zobaczy reklamy dostosowane do jego
preferencji.
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z wykorzystywania plików cookies.
W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies, Użytkownik powinien zablokować
funkcję w swojej przeglądarce i usunąć w niej cookies już zachowane.
VII. Dane kontaktowe.
W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem w zakresie przetwarzanych danych
osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail : kontakt@kwiatytotu.pl
W przypadku wprowadzenia zmian do Polityki Prywatności, administrator poinformuje o
tym Użytkowników.